ევაკუაციის გეგმის ნიმუში


ევაკუაციის გეგმა – ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.


ევაკუაციის გეგმა შედგება გრაფიკული და ტექსტური ნაწილებისაგან
ევაკუაციის გეგმის გრაფიკული ნაწილი მოიცავს შენობა-ნაგებობის სართულების გეგმას, რომელზეც დატანილი უნდა იყოს: საევაკუაციო გზები (ძირითადი და სათადარიგო); საევაკუაციო გასასვლელები; სამაშველო საშუალებების განთავსების ადგილი; საავარიო გასასვლელები, დაუკვამლიანებელი კიბის უჯრედები, გარე ღია კიბეები, ლიფტები და ლიფტის ჰოლები, სათავსები (ყველა ფუნქციური დანიშნულების), აივნები, კარების ღიობი (ყველა სათავსიდან და საევაკუაციო გზებზე); საევაკუაციო გეგმის განთავსების ადგილები, სამაშველო საშუალებების განთავსების ადგილები, ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებები,მათი განთავსების ადგილები, უსაფრთხო ზონა შენობის გარეთ – ევაკუირებულების თავშეყრის ადგილი;

ევაკუაციის გეგმის ტექსტურ ნაწილში განმარტებულია და მითითებული: უსაფრთხოების ნიშნების, სიმბოლოების და პირობითი გრაფიკული აღნიშვნების მნიშვნელობა, შენობის და სართულის დასახელება, ტელეფონის ნომრები: სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის გამოძახებისათვის; ობიექტის ხელმძღვანელის ან სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების გამოძახებისათვის.

* ევაკუაციის გეგმები უნდა იყოს გამოკრული საევაკუაციო გასასვლელებთან სათავსებისა და დერეფნების კედლებზე ან კოლონებზე ევაკუაციის გეგმაში მითითებული ადგილის მკაცრად დაცვით. 


шаблоны для dle 11.2


კომენტარები